21.04.2017
 

Официално становище на „Каменица“ АД по повод ситуацията с установеното завишено количество уран и алфа активност във водата на градската мрежа в Хасково и изнесените в медиите данни за засегнати страни от спирането на водата в помпени станции 1 и 2.

София, 21 април 2017 г.
water-treatment_reverse-osmosis

   


„Каменица“ АД гарантира липсата на уран над допустимите норми и чистота на водата, влагана в производството на всички продукти, произвеждани в пивоварната на компанията в град Хасково.

    За да гарантира 100% чиста вода за производството, пивоварната на „Каменица“ АД в гр. Хасково разполага с изключително модерна инсталация за допълнително пречистване на водата чрез т.нар. „обратна осмоза“*. Според Световната здравна организация обратната осмоза е един от най-ефикасните методи за пречистване на водата, който постига на около 100% пречистване от уран. При проведените извънредни изследвания на 11.04.2017 г. измерената стойност на съдържание на уран във водата след предварителна обработка през инсталацията на „обратна осмоза“ и преди влагането и в производство е 0,005 mg/l. при допустими 0,03mg/l., т.е. шест пъти под допустимата норма за питейна вода.

    Тези данни се потвърждават и от официално проведените тестове и от заключението на Националния център по радиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването (Изх. № РД-02—7-75/18.04.2017 г. ): „от резултатите е видно, че: „Каменица“ АД са взели превантивни мерки чрез монтиране на съоръжение за пречистване на водата, влагана в производството, базирана на обратна осмоза. Резултатите показват, че по радиологичен показател съдържание на естествен уран, пречистената вода отговаря на изискванията на Наредбата, като стойността на естествения уран на пречистената вода е многократно по-ниска от тази от централното водоснабдяване“.

    Съгласно действащото законодателство точката за мониторинг и контрол на водата в пивоварната ни в Хасково е след предварителната ѝ обработка през инсталацията на „обратна осмоза“ и преди влагането ѝ в производството. В тази точка стойностите за наличие на уран са миниум 6 пъти по-ниски от допустимите стойности. Именно тези последни показатели на водата след допълнително ѝ омекотяване и пречистване през „обратната осмоза“ ни дават основание да заявим, че водата, която влагаме в пивопроизводството е на 100% чиста.

    Пивоварната в Хасково разполага и със сертифицирани собствени водоизточници – 4 кладенеца на територията на завода, които се използват за производството на пиво. Пробите от тази седмица на водата в тези 4 собствени водоизточника показват стойности под допустимите норми за уран. Пивоварната е свързана към градската водоснабдителна мрежа като се използва приоритетно за битови и хигиенни нужди. В някои пикови моменти на производство към водата от собствените ни ресурси се добавя и вода от градската водоснабдителна мрежа. Тези добавени количества могат да достигнат до около 30%, в зависимост от конкретния момент, като тази вода се смесва с водата от собствените водоизточници на пивоварната и така смесена преминава през инсталацията за допълнително пречистване чрез „обратна осмоза“. Така обработената вода се влага в производството.

    Поради изключителната важност за населението и като част социалната отговорност на нашата компания, разглеждаме възможностите за оказване на съдействие и помощ на местните власти и населението за доставка на чиста вода, обособено след потвърждаването на чистотата на нашите кладенци. Заявяваме и своята готовност за съдействие за споделяне на опита ни, натрупан във внедряването на технологии и процеси за пречистване на питейна вода и в пречистване на водите от отпадните процеси.

    Компанията продължава внимателно да следи развитието на ситуацията, като са взети всички необходими мерки за още по стриктно спазване на високите изисквания за контрол на безопасност и качество на нашите продукти. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Обратна осмоза - Технологията на т.нар. „обратна осмоза“ е една от най-модерните световни технологии за пречистване на вода преди влагането и при варенето на пивната мъст. Обратната осмоза е натурален естествен физически процес, при който различни концентрации съставки в един разтвор се разделят посредством полупропусклива мембрана. На практика по-малките молекули чиста вода преминават, а по-големите молекули на други възможни съставки, включително и на вредности и метали като урана, се отделят и се изхвърлят. Според Световната здравна организация технологията на обратната осмоза е една от най-ефективните, като гарантира на практика почти 100% пречистване на водата преди влагането и в производството на храни и напитки.

За „Каменица” АД:

„Каменица” АД, водеща пивоварна компания в България, е част от Molson Coors Company. Компанията оперира с една пивоварна в град Хасково. Общият брой на заетите в дружеството възлиза на около 684 работници и служители и с това компанията е и най-големият работодател в бирената индустрия. За последните две години „Каменица” АД е инвестирала повече от 60 млн. лева, по-голямата част от които са вложени в пивоварните в Хасково. За повече информация: www.kamenitzacompany.bg.

За Molson Coors Brewing Company:

Molson Coors Brewing Company е водеща глобална пивоварна компания, която предлага изключителни брандове на почитателите на бирата в целия свят. Molson Coors е включена в Индекса за устойчиво развитие на Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index), като непрекъснато търси нови възможности за оптимизиране в сферата на корпоративната отговорност. За повече информация посетете корпоративния уеб сайт на компанията: www.molsoncoors.com.

При допълнителни въпроси:

Антон Карлов

Директор „Правни и корпоративни въпроси“ и Изпълнителен директор Каменица АД

Тел. 0894/473 666 и

Румяна Петева мениджър „Корпоративни въпроси“, Каменица АД Тел. 0895/507 241

Back To Top