02.09.2019
 

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ ASTIKA 2019

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Една от 4 може да спечели

Изменения в точки 2.3, 5.1, 5.2, 9.2 относно удължаване срока на провеждане на Промоцията от 31 януари 2020 г. до 29 февруари 2020.  Измененията са направени на и са в сила от 7 януари 2020 г.

Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията Една от 4 може да спечели, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. Източен №69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта http://www.kamenitzacompany.bg, както и на официалната страница във Фейсбук facebook/Astikabg за целия период на Промоцията

2.3. (изм. на и в сила от 7 януари 2020 г.) На телефонен номер 0888422962 , наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа,  включително на официални празнични или почивни дни, от 01 септември 2019 до 29 февруари 2020

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията http://www.kamenitzacompany.bg

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.

Част 5. продължителност на промоцията

5.1. (изм. на и в сила от 7 януари 2020 г.) Промоцията стартира на 01 септември 2019г. и продължава до 29 февруари 2020 г. включително. След 29 февруари 2020 г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

5.2. (изм. на и в сила от 7 януари 2020 г.) Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата Astika кен 0,5л. срещу предоставяне на капачка/езиче с печеливш символ в търговските обекти, е 29 февруари 2020 г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с участващите обекти, от които можете да получите наградата си, можете да откриете на сайта на Промоцията kamenitzacompany.bg

част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Участвайте с капачки/езичета от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

  • Astika кен 0,5л с промоционален дизайн;
  • Astika пластмасова бутилка 2л с промоционален дизайн;
  • Astika пластмасова бутилка 2,3л с промоционален дизайн.

 

Участващите опаковки са обозначени с червен промоционален етикет с името на Промоцията Една от 4 може да спечели.

 

astika_large

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 

Награда

Брой награди

Описание на наградата

1

Astika кен 0,5л

2 300 000

1 (един) Astika кен 0,5л

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участвате в Промоцията купете Участваща опаковка на Astika кен 0,5л. или Astika пластмасова бутилка 2л. или Astika пластмасова бутилка 2.3л, отворете я и погледнете под капачката на бутилката или езичето на кена.

  •  Ако откриете долния символ „Кен“, печелите Astika кен 0,5л.

 cap

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките с печеливши символи. На капачките трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде в Участващ обект капачката, с чийто символ е спечелил.

9.2. 9.2. (изм. на и в сила от 7 януари 2020 г.) Награда Astika кен може да бъде получена от определени обекти („Участващи обекти“). Участващите обекти са обозначени с рекламен материал на Промоцията. Наградата може да бъде получена в срок до 29 февруари 2020 г. включително, в рамките на работното време на Участващите обекти. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitzacomapny.bg или на тел. 0888422962.

9.3.Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

 

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

10.1. Капачките/ езичетата на Участващата опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките/ езичетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1    При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1.    Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки.

12.2.    Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3.    Всички заявени капачки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4.    Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5.    Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта.

12.6.    Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

12.7.    Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

 

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1    Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

 

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1    Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ОБЕКТИ

 

View Astika NCP Locations in a full screen map

Back To Top