16.03.2020
 

Мерки на „Каменица“ АД за осигуряване на безопасността на служителите и партньорите във връзка с Covid-19

 

Ние, в „Каменица“ АД, полагаме изключителна грижа за здравето и безопасността на служителите и бизнес партньорите си, като прилагаме всички мерки и инструкции на Българските държавни органи и Световната здравна организация, свързани с борбата с разпространението на Covid-19 (Coronavirus). Първостепенният ни приоритет е да осигурим безопасността и доброто здравословно състояние на всички наши служители и партньори, като същевременно намерим начин да продължим функционирането на бизнеса.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната „Каменица“ АД взе следните мерки в бизнес активностите си, считано от 16.03.2020 г.:

  • Oсигуряване на възможност за работа от вкъщи на всички свои служители, работещи в офис;
  • Oсигуряване на възможност за дистанционна работа на всичките си търговски екипи. Нашите служители ще продължат да обслужват клиентите ни дистанционно и ще им осигурят регулярната и необходима подкрепа;
  • Пивоварната в Хасково продължава работа под засилени мерки за безопасност на труда и според всички препоръки на Министерството на здравеопазването. Имаме инструкции за лична и работна хигиена на плакати, разлепени из цялата пивоварна. Прилагаме засилен контрол и проследяемост на всички външни посетители. Поддържа се изключително високо ниво на хигиена, което е налично по принцип и е характерно за производствените процеси. В допълнение подчертаваме, че производственият процес на бира става в изцяло затворена система с автоматизирани процеси и минимална човешка намеса, както и преминава през т.нар. пастьоризация, което означава термална обработка на високи градуси.

Отговорност на всички нас е да защитим себе си и семействата си, както и нашите бизнес партньори, намирайки начин да продължим бизнес процесите си, подпомагайки клиентите и удовлетворявайки потребностите на нашите потребители.

Нека бъдем отговорни към себе си и обществото. Бъдете здрави!

 

***ENG***

Measures of Kamenitza AD to ensure the safety of employees and partners in relation to Covid-19

We, at Kamenitza AD, take utmost care for the health and safety of our employees and our business partners, applying all measures and instructions of the Bulgarian authorities and the World Health Organization, related to restriction of the spread of Covid-19 (Coronavirus). Our top priority is to ensure the safety and good health of all our employees and partners, while finding a way to continue operating the business.

In connection with the declared state of emergency in the country, Kamenitza AD has taken the following measures in its business activities, effective as of 16.03.2020:

  • Providing work from home opportunities to all office-based employees;
  • Providing remote work for all sales teams. Our sales force will continue to serve our customers remotely via phone and provide them with regular and necessary support;
  • The brewery in Haskovo continues to work under enhanced labor safety measures and in line with all recommendations of the Ministry of Health. We have posters with instructions for personal and occupational hygiene, spread throughout the brewery. We apply enhanced control to all external visitors. An extremely high level of hygiene is maintained, which is generally available in all production processes. In addition, we emphasize that the brewing process takes place in a completely closed system with automated processes and minimal human intervention, as well as going through the so-called pasteurization, which means heat treatment at high degrees.

It is the responsibility of all of us to protect ourselves and our families, as well as our business partners, finding a way to continue our business processes and helping our customers and meeting the needs of our customers.

Let’s be responsible to ourselves and the society. Stay healthy!

 

 

Back To Top