22.05.2017
 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

  1. Характеристика на инвестиционното предложение.

1.1. Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост (и където е приложимо - дейностите по събаряне и разрушаване).

  ИП ще се реализира на площ от 3500 кв. Имотът, предвиден за реализацията му е бил част от територията на бившата Пивоварна Пловдив. Към момента е отделен с от основния имот на Пивоварната.  

"КАМЕНИЦА" АД предвижда изграждане и въвеждане в експлоатация на микропивоварна за производство на бира с дневен капацитет от около 2000 л. и мултифункционален комплекс, включващ ресторант, посетителски център, магазин за сувенири и открита амфитеатрална сцена.

Предвижда се в ресторанта да се предлага т.н. “жива” /нефилтрирана/, нестабилизирана бира. Тя ще се произвежда на място в микропивоварната и ще се предлага за директна консумация.

Комплексът ще бъде разположен в една новоизградена сграда с РЗП до 1690 м2 и ЗП до 780 м2, на две нива - партер на ниво терен и 1 етаж на + 5,00. Кота Било до +10,0 м. Тя ще бъде изпълнена, чрез монолитно строителство – бетон, арматура, тухли и изграждане на окачени фасади. Предвижда се на партера да бъдат разположени ресторант, складови площи, отделение за пълнене и миене на кегове за наливна бира и микропивоварно производство,  офиси и технически помещения, а на 1 етаж. посетителски център и микропивоварна /бутафорна част/, магазин за сувенири. Комплексът ще бъде отделен чрез ограда, ще има зелени площи, паркинг с 35 места и амфитеатрална сцена.

Към момента на теренът отреден за строителство не са налични стари сгради, т.е не се предвиждат дейности по събаряне и разрушаване.

Микропивоварната  ще включва следното оборудване: Инсталация за варене, съдове за ферментация и депозит, машина за опаковане в кегове. Спомагателно оборудване: мелница за смилане на малц, парогенератор, охладител.

Основните етапи, през които преминава производството на пиво са:
1. Приемане, съхранение на суровини (малц, ечемик, царевичен грис, хмел, пивоварни дрожди). Те ще се доставят единствено опаковани, без да има насипно приемане.
2. Производство на пивна мъст:

  • Смилане на суровините ;
  • Смесване и майшуване - При този процес се смесват мливото (малцово, ечемично или друго) и омекотената вода. Самият процес представлява поддържане на определенa температурa за определено време. Разградените вещества преминават в разтворима форма и формират екстракта на пивната мъст. Този екстракт впоследствие ще бъде подложен на ферментация до получаване на т.нар. “зелено пиво”. Ензимните системи, извършващи тези процеси, могат да действат най-добре само при оптимални за тях условия – температура, рН и други. Този важен технологичен процес се провежда в смесително-озахарителен съд, даващи възможност за загряване и непрекъснато разбъркване на малцовата каша.

-    Цедене и филтруване - топлата малцова каша (майш) от майшуването постъпва в цедилна каца, където се отделя пивната мъст от пивоварната каша (трици).

    Цедилната каца представлява апарат със сито и множество тръби в долната си част, през които се оттича и се събира изцедената пивна мъст. В горната част остава отцедена пивоварната каша, която се промива с вода с цел максимално извличане на полезния екстракт. След този процес пивоварната каша се предава на външни фирми за храна на животни.

- Варене и охмеляване - Изцедената пивна мъст постъпва във варилен съд. Целта на варенето е да се увеличи екстрактното съдържание на сместа до желания процент. Освен концентриране на пивната мъст, при варенето се извършва и влагането на хмел или хмелови продукти, които са основна съставка за производство на пиво. При процеса на варене се добавя и калциев дихлорид (CaCl2), който ще се усвои от дрождите в бъдещия процес на ферментация. Хмелът придава специфичната горчивина и аромат на пивото. Прибавянето му към пивната мъст се извършва именно при високата температура на варене, понеже там най-пълно се разтварят, оползотворяват и трансформират хмеловите горчиви вещества.

  1. Ферментация:

                      - Охлаждане на горещата пивна мъст - от съда на охмелената гореща пивна мъст се охлажда в пластинчат топлообменник от 96°С до 12°С и постъпва в резервоари за ферментация.

                     - Подготовка на мая и заквасване; След охлаждане на пивната мъст в поток на придвижване към ферментаторите се извършва заквасване с необходимото количество мая. Маята може да бъде получена по два начина – създадена от чиста култура в лабораторни условия или чрез повторно използване от процеса на ферментацията.

- Ферментация - след като пивната мъст се закваси с мая, започва процесът на ферментация. На територията на комплекса се предвижда поставянето на 7 бр. ферментационни съдове( 5 бр. 1000 л. и 2 бр. 2000 л.) полезен обем.

Процесът на ферментация зависи основно от температурния режим и от физикохимичните показатели – привиден екстракт (неразграден ектракт), диацетил (за органолептиката на продукта), алкохолно съдържание и pH.

Тъй като процесът на ферментация е свързан с отделянето на температура (екзотермичен процес) е необходимо охлаждане на съдовете за протичане на оптимален процес. Охлаждането ще се осъществява, чрез водоалкохолен разтвор, който ще циркулира в охладителните ризи на ферментационните съдове.

След приключване на ферментационния процес маята се изважда, след нейното флокулиране и окрупняване на дъното на съда.

  Опаковане - ще се опакова единствено в кегове за многократна употреба за наливна бира, като те ще бъдат с подходяща големина.

  1. Описание на други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности – паропроизводство, студопроизводство, водоподготовка и др.

               - Паропроизводството е предвидено от парогенератор, с мощност 0,140 MWh, на гориво природен газ.

               - Студопроизводство ще се осигури от охладителна система работеща с фреон и охлаждаща междинен агент водо- алкохолен разтвор (гликол) с електрическа мощност около 10 kW.

Предвижда се ресторантът да бъде класически,  2 звезди. Предвидени са - места за сядане - 143 места зала + 32 места тераса ресторант. В ресторанта ще има места за сядане - високи бар столове и маси и нормално сядане (столове и сепарета) и маси. Капацитетът на кухнята е ще бъде предвиден за тези места + 30 места допълнително сервиране на ниво терен - в откритата бирария.

Откритият амфитеатър ще бъде изпълнен от монолитен стоманобетонен скелет, с капацитет - 220 места за сядане. Предвидени са амфитеатрални стъпала с ширина 90 см, от които сядане 50 см. и 40 см пътека към горен ред, с височина на стъпалато - 30 см, и проходни пътеки в двата края с ширина 150 см; площ на амфитеатъра - 167 м2, сцена 86 м2 за концерти и др. събития за открито.

1.2. Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

ИП ще се реазлира в Централна градска част на гр. Пловдив, на терен с трайно предназначение – урбанизирна територия. Имотът граничи на север и изток с жилищни сгради и пътна инфраструктура, а на юг и запад с терени на бившата Пивоварна, които ще бъдат преобразувани от производствени в жилищни и/или търговски територии. Обектът на ИП ще бъде разположен в североизточната част от територията на бившата Пивоварна Пловдив. Теренът, на който ще бъде разположен комплексът, е отделен от основния имот и е с идентификатор 56784.523.910 и площ 3500 кв.

Дейностите предмет на ИП – производство на „жива” бира и предлагането ѝ в ресторанта, осъществяването на музейна дейност, както и организиране на социални и културни събития, ще се осъществяват само на територията на имота на комплекса и няма да са свързани с други промишлени дейности в обхвата на въздействие, одобрени с ПУП. Предвид експлоатацията на терена на ИП и жилищния характер на съседните имоти, не се очаква кумулативен ефект.

 

1.3. Използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.

По време на строителството няма да се използват природни ресурси, всички строителни материали ще бъдат закупени от търговската мрежа.

По време на експлоатация на обекта се очаква да се използват:

  • питейна вода доставена от водопроводната мрежа на гр. Пловдив – 5000 м3/г.; 
  • електроенергия – 700MWh/г.;

              -     газ – 14 000 м3/г.

Не се предвижда използването на земни недра, почвите и на биологичното разнообразие.

 1.4. Генериране на отпадъци.

 а) По време на строителството:

 - изкопани земни маси;

- желязо и стомана;
- тухли;
- бетон;
- фаянсови и керамични изделия;
- изолационни материали;
- опаковки – хартиени, пластмасови, дървени - Отпадъците ще се образуват при доставка и употреба на продукти и консумативи, необходими за извършване на строителните дейности.

- кабели.

б) По време на експлоатацията:

 - отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови, дървени, метални:
Отпадъците ще се образуват при доставка и употреба на продукти и консумативи, необходими за извършване на търговската и производствената дейности.
 - опаковки замърсени с опасни вещества – опаковки от почистващи препарати, масла;
 - абсорбенти:
  Образувани при ликвидиране на евентуални разливи, бракуване на негодни работни облекла, кърпи за почистване и др.
 - отпадъци от кухни – генерирани от дейността на ресторанта;
- отработени масла – генерирани при подмяна на масла, при поддръжката на машини и съоръжения.
 - твърди битови отпадъци - образувани от жизнената дейност на служителите и посетителите на обекта.

За отпадъците генерирани от строителните дейности ще бъде изготвен План за управление на стоителните отпадъци. Всички отпадъци от стрителството и от експлоатацията ще бъдат събирани разделно на определените за целта места и ще бъдат предавани за транспортиране и последващо третиране единствено на фирми, притежаващи документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

Управлението на отпадъците по време на изграждането и експлоатацията ще се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

 1.5. Замърсяване и вредно въздействие.

По време на строителните дейности се очаква известно запрашване на въздуха. То ще бъде краткотрайно, временно и в рамките на допустимите норми. Всички дейности по СМР ще се извършват с най-добра налична техника, ще се използват техники и технологии за намаляване на евентуални нежелани въздействия, както и ще се работи съгласно най-добрите налични техники.

Бирата която ще се произвежда, ще бъде единствено за нужните на ресторанта в комплекса. Ще се предлага т.н. “жива” /нефилтрирана/, нестабилизирана бира. С оглед мащаба, капацитета, както и начина на организация на процесите, в сравнение с преустановеното производство на Пивоварна Пловдив, няма да се излъчват емисии в атмосферата, почвите, подземните и повърхностните води. Генерираните отпадъци ще се събират разделно и ще се предават за последващо третиране, на фирми имащи необходимите разрешителни.

1.6. Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания.

Дейностите предмет на ИП – производство на „жива” бира и предлагането ѝ в ресторанта, осъществяването на музейна дейност, както и организиране на социални и културни събития не предполагат риск от големи аварии и/или бедствия.

1.7. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

1.7.1. Води, предназначени за питейно-битови нужди.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на водите, предназначени за питейно-битови нужди.

1.7.2. Води, предназначени за къпане.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на водите, предназначени за къпане.

1.7.3. Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди

1.7.4. Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии.

По време на строителството може да се очаква повишаване на нивото на шум и вибрации, но те няма да превишават нормените нива. Влиянието им може да се определи като локално, незначително и обратимо.

По време на експлоатацията шумовите емисии, натоварването от вибрации и промяна в радиационния фон ще бъдат пренебрежими в сравнение на същите от бившия пивоварен завод.

1.7.5. Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради.

1.7.6. Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради.

1.7.7. Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение.

1.7.8. Курортни ресурси.

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на курортни ресурси.

1.7.9. Въздух.

По време на строителството се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, което може да се определи като незначително, локално и обратимо.

При есплоатацията на обекта емисиите на вредни вещества във въздуха ще бъдат пренебрежими в сравнение с досегашните от пивоварния завод. Вместо изгорелите газове от мощна парова централа с мазутни котли ще се излъчват изгорелите газове от малка газова горелка към парогенератор с мощност 0,140 MWh.  Не се предвижда експлоатация на изпускащи устройства на територията на обекта, с изключение на това от парогенератора. Суровините ще се приемат единствено в опаковани, без да има насипно приемане. Те ще се изсипват ръчно в мелницата, от която също няма да има изпускащо устройство.

 

  1. Местоположение на инвестиционното предложение. Екологична характеристика на географския район.

 2.1. Съществуващо и одобрено земеползване.

ИП ще се реализира в имот с трайно предназначение на територията – урбанизирана, който се намира в гр. Пловдив в Централна градска част. Териториите около обекта на ИП са пътна инфраструктура и жилищни сгради. ИП ще се реализира на част от терена на бившата Пивоварна Каменица, т.е. на запад и юг ще граничи с земите на бившия завод. Теренът, на който ще бъде разположен комплексът е отделен от основния имот. С оглед на местоположението на терена, най-вероятно останалата част от него ще бъде предназначен за жилищно застрояване или за търговска дейност.

Предвид предмета и целите на ИП не съществува необходимост от приспособяването на съседните имоти към площадката на ИП или към планираните бъдещи ползватели на терена. 

 2.2. Относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства в района и неговите подпочвени пластове.

 2.2.1. Почви.

Няма да се извършват дейности директно върху почвата, цялата площадка предмет на ИП ще бъде асфалтирана.

2.2.2. Земни недра.

          ИП не е свързано с използването на земните недра.

2.2.3. Води.

Реализацията на ИП и последващата експлоатация на предмета му не предполагат въздействие върху водите (подземни и повърхностни). За обекта ще е необходимо единствено питейна вода, доставяна от ВиК Пловдив. Отпадъчните  води от почистването на оборудването и битово-фекалните ще бъдат зауствани в градската канализация и ще бъдат пречиствани в ГПСОВ.

2.2.4. Биологично разнообразие.

     ИП не е свързано с използването на биологичното разнообразие и не предполага отрицателно въздействие върху него.

2.3. Абсорбционен капацитет на природната среда.

2.3.1. Мочурища, крайречни области, речни устия.

 В близост до местоположението на ИП отсъстват мочурища, крайречни области, речни устия.

2.3.2. Крайбрежни зони и морска околна среда.

        В близост до местоположението на ИП отсъстват крайбрежни зони и морска среда.

2.3.3. Планински и горски райони.

          В близост до местоположението на ИП отсъстват планински и горски територии.

2.3.4. Защитени със закон територии.        

           В близост до местоположението на ИП отсъстват територии защитени от закон.

2.3.5. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

        Площадката на ИП не попада в територия от Националната екологична мрежа.

Най-близката защитена зона е „Река Марица”  BG0000578 от мрежата „Натура 2000”, която се намира на около 1,5 км. На територията  на ИП не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове, хабитати, предмет на опазване в защитената зона и  природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (теренът е експлоатиран като пивоварен завод).

 2.4.6. Територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност.

      Площадката на ИП не попада в територия, в която нормите за качество на околната среда са нарушени или съществува такава вероятност.

2.4.7. Гъстонаселени райони.

  ИП ще се реализира в имот с трайно предназначение на територията – урбанизирана, който се намира в гр. Пловдив в Централна градска част. Целта е да се създаде комплекс, който да запази една от емблемите на гр. Пловдив – мястото на първата пивоварна в България и възможност за пловдивчани, гости и почитатели да консумират любимата си бира в обстановка предразполагаща да се върнат назад във времето и да се потопят в изключителната ѝ история и традиции на пивоварството в Пловдив. Дейностите предмет на ИП – производство на „жива” бира и предлагането ѝ в ресторанта, осъществяването на музейна дейност, както и организиране на социални и културни събития, ще се осъществяват само на територията на имота на комплекса.

2.4.8. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

          За реализацията на ИП не е необходимо усвояване на нов терен. То ще се осъществи на територията на бивша производствена площадка. Не съществува възможност за негативно въздействие върху ландшафта и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

2.4.9. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

          В близост до местоположението на ИП отсъстват територии, зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 

  1. Тип, характеристика и вэаимодействие на потенциалните въздействие върху околната среда, като:

- степен и пространствен обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на Централна градска част на гр. Пловдив  (341 625 жители), област Пловдив, в имот с идентификатор 56784.523.910, собственост на възложителя.

Експлоатацията на обекта, ще е организирана и управлявана така, че да не създава предпоставка за отрицателно въздействие върху населението.

 - естество на въздействието;

 През периода на извършване на СМР се очаква временно въздействие върху компонент „въздух” – краткотрайно и обратимо.

При експлоатацията на обекта се очаква въздействие върху атмосферния въздух чрез емисиите на изгорелите газове от метановата горелка на парогенератора, когато тя работи.

 - трансграничен характер на въздействието;

Предвид характера и местоположението на ИП не се очаква въздействие с трансграничен характер.

 - интензивност и комплексност на въздействието;

Предвид мощността на оборудването - 0,140 MWh, се очаква интензивността на емисии на изгорелите газове да е ниска и да не е предпоставка за замърсяване на атмосферния въздух.

Не се предполага комплексност на въздействието върху околната среда, тъй като ще бъде засегнат, незначително, само компонент атмосферен въздух.

 - вероятност за въздействие

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване, чрез запрашване на  въздуха  и допълнително шумово натоварване през периода на работа на товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци.

През експлоатационния период ще има постоянно въздействие върху атмосферния въздух чрез емисиите на изгорелите газове от метановата горелка на парогенератора.

    - очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието;

Въздействието ще бъде през целия период на експлоатация, в работните часове на оборудването. Въздействието ще бъде напълно обратимо в момент на спиране на машините.  

 - комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

В периодите на излъчване на емисии от обекта на ИП, те ще се включват в праховата емисия на атмосферния въздух в района, но с пренебрежим дял.

        - възможност за ефективно намаляване на въздействията.

 Предвид, описаната характеристика на очакваното въздействие, не е необходимо предприемане на мерки за намаляването му.  

 - аспекти на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати от инвестиционното предложение.

 Характерът на дейността, предмет на ИП и начинът на реализацията му  не  предполагат значително засягане на аспектите на околната среда.

3.1. Въздействия върху населението и човешкото здраве.

Характерът и мащабът на дейностите, предмет на ИП, не предполагат засягане на населението и неговото здраве.

 

3.2. Въздействия върху биологичното разнообразие, с особено внимание за видовете и местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа.

  Предвид местоположението, мащаба и типа на дейностите, предмет  на ИП, не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие.

 3.3. Въздействия върху земните недра.

     Характерът на дейността, предмет на ИП и начинът на реализацията му не предполагат въздействия върху земните недра.

 3.4. Въздействия върху почвите.

         Характерът на дейността, предмет на ИП, местоположението и начинът на  реализацията му не предполагат въздействия върху почвите.

 3.5. Въздействия върху водите.

 Реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат водоползване и замърсяване на водни обекти. За обекта ще е необходимо единствено питейна вода, доставяна от ВиК Пловдив. Отпадъчните  води от почистването на оборудването и битово-фекалните ще бъдат зауствани в градската канализация и ще бъдат пречиствани в ГПСОВ.

3.6. Въздействия върху атмосферния въздух.

    Очаква се описаното по-горе незначително въздействие върху атмосферния въздух.

 3.7. Въздействия върху климата.

      Предвид местоположението, мащаба и типа дейност на ИП не се очаква въздействие върху климата.

3.8. Въздействия върху материалните активи.

  Характерът на дейностите за реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат негативно въздействие върху материалните активи в обхвата на въздействие. По отношение на материалните активи на възложителя се очаква положителен ефект от въвеждането на нови такива.

 3.9. Въздействия върху културното наследство.

Реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му предполагат положително въздействие върху културното наследство. Настоящото Инвестиционното предложение е проект за преобразяване на присъствието на „Каменица” АД на територията на Пловдив. Новият облик – „Пивоварница Каменица“, където е домът на първата българска бира, ще бъде неизменна част от културния и социален живот на града, като в бъдеще ще се подкрепят различни местни проекти и инициативи. Стремежът на инвеститора е да запази спомена за родното място на първата българска бира,  като предоставят възможност на пловдивчани и гости на Пловдив да консумират любимата си бира в приятна обстановка и като се потопят в изключителната история и традиции на първата пивоварна в България. „Пивоварница Каменица” ще бъде съвременен мултифункционален комплекс, които ще дава възможност на желаещите да се запознаят с автентични вкусове на крафт бира и с 135-годишната история на биропроизводството в музея посветен на пивоварната. Предвижда се и отворена амфитеатрална сцена за културни и социални събития. Чрез реализацията на ИП, „Каменица“ АД ще продължи да бъде неразривно свързана с града – емблема за миналото, настоящето и бъдещето, възможност да бъде съхранена историята и традицията в биропроизводството.

3.10. Въздействия върху ландшафта.

     Реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат въздействие върху ландшафта.

3.11. Взаимодействие на въздействията.

От реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му се очаква незначително въздействие само върху атмосферния въздух. Предвид качеството и количеството им, не се очаква промяна на качеството на въздуха в района.

 

  1. Предвидени мерки за избягване или предотвратяване на предполагаемите значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

От реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не се очакват значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

 

 

Back To Top