11.06.2015
 

Информация за инвестиционно намерение на „Каменица“ АД за модернизация на маячно отделение и централна станция за измиване, дезинфекция и монтиране на допълнителни три броя цилиндрично-конични ферментатори

                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 към чл. 6   

 

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 

 I.   Информация за контакт с инвеститора:

 

     1. Име, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

         „КАМЕНИЦА” АД, гр.Пловдив, бул. „Източен” №65, ЕИК: 825347340,

 

     2.   Пълен пощенски адрес.

       гр. Хасково, ПК 6300, Северна Индустриална зона

 

      3.   Телефон, факс и e-mail.

       0898 774 113 , 038 601777, rumen.mitev@molsoncoors.com

 

      4.   Лице за контакти.

       Румен Митев

 

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:

  

1.   Резюме на предложението.

„КАМЕНИЦА” АД  има следното инвестиционно предложение (ИП): Модернизация на маячно отделение и централна станция за измиване и дезинфекция и монтиране на допълнителни три броя цилиндрично-конични ферментатори.

Инвестиционното предложение предвижда:

-  модернизация на отделенията за култивация, растеж и съхранение на пивните дрожди (маячно отделение) и прилежащата към него станция за измиване и дезинфекция на технологичното оборудване (CIP);

 -  монтиране на три броя вертикални цилиндрично - конични ферментатори (ЦКА).

Модернизацията, свързана с подмяна и автоматизация на оборудването, цели оптимизация на производствените процеси. Предвидената промяна ще повиши функционалността на процесите по поддържане на чистата култура, растежа и съхранението на пивните дрожди (маята), както и ще осигури по-добро и ефективно управление чрез автоматизация на процесите по измиване и дезинфекция на технологичното оборудване в маячно отделение.

Към настоящия момент капацитетът на завода е 776,8 т/ден, съгласно издаденото Комплексно разрешително № 469-Н0/2013г. В следствие на разширеното портфолио от произвеждани пива, реалният капацитет на завода е силно занижен спрямо разрешения. Това е видно от справка на производството през последните четири години, като произведената продукция е в количества както следва: 376 т/ден през 2011 г., 392 т/ден през 2012 г. , 421 т/ден през 2013 г. и 420 т/ден през 2014г. Капацитетът на новите ферментационни съдове ще е 36 500 т/год. продукт или със 129,33 т/ден  повече от възможния за постигане към момента (от 18 съществуващи ЦКА). След въвеждането им в експлоатация ще може да се произвежда около 600 т/ден, което е с повече от 170 т/ден по-малко от разрешеното по действащото комплексно разрешително. Дружеството не цели да достигне такова производство в близките 3 години, а има за цел да увеличи възможността си за производство на повече видове пива и да запази своята конкурентно-способност.

Не е необходима промяна на пътната инфраструктура. Относно техническата инфраструктура, не се налага съществена промяна, новото оборудване ще бъде свързано със съществуващите системи (ВиК, CO2, пиво, мая).  Изкопни работи ще се извършват при изграждането на основите на новите ЦКА, с дълбочина до 4 м.

 

 2.   Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

„Каменица” АД е един от основните производители на бира за страната. Приоритет на Дружеството е произвеждането на продукти с високо качество. Инвеститорът изпълнява политика насочена към внедряване на високо иновативни технологии на производство, както и подмяна на старото оборудване със съвременно и модерно. Целта на Инвеститора е постигане на максимално качество на предлаганите продукти, чрез организиране на процесите така, че повлияването на компонентите на околната среда да бъде минимално. В тази връзка, в последните години се изпълнява инвестиционна програма насочена в две направления – автоматизация на процесите и подмяна на старото оборудване с ново. С настоящото ИП се предвижда подмяна на оборудването в отделение маячно и автоматизация на процесите, извършвани в отделението.

Производството на пиво е сезонно, с характерни пикове. Към момента се експлоатират 18 ЦКА, които не могат да достигнат максималния си капацитет при едно по-голямо натоварване през определен сезон. Монтирането на 3 нови такива съда, ще даде възможност на производителя да покрива сезонното натоварване. Трябва да се има предвид, че дори и с монтирането на новите съдове, няма да се достигне капацитета на инсталацията, регламентиран от Комплексното разрешително.

 

3.      Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности.

ИП има връзка и ще засяга единствено производствената дейност на „Каменица” АД, за площадка Пивоварна Хасково, попадаща под обхвата на Комплексно разрешително № 469-Н0/2013г.

 

След приключване на процедурата по глава шеста от ЗООС, ще се проведе и процедурата по глава седма, за промяна на Комплексното разрешително.

 

4.   Подробна информация за разгледани алтернативи.

І. Алтернатива – реализиране на ИП

ИП предвижда модернизация и автоматизация на процесите извършвани в маячно отделение и монтирането на три нови ЦКА. В случая, за реализирането му няма по-благоприятна алтернатива по местоположение. Предвидените дейности са свързани и засягат единствено производствените процеси на Пивоварна Хасково.

 

ІІ. Алтернатива 0 – не осъществяване на ИП.

Според ПЗР на ЗООС „нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение. Тя следва да бъде избрана, ако Алтернатива І, предвижда дейности, които могат да въздействат отрицателно върху състоянието на околната среда и/или природозащитния статус на видовете и местообитанията в имотите и около тях. В случая ИП не предвижда дейности, които да заемат нови територии и да са причина за влошаване природозащитния статус на видове и/или местообитания. ИП ще се реализира на територията на действащо предприятие и ще представлява въвеждане на автоматизирано и модерно оборудване, касаещо основни процеси при пивопроизводтството. Експлоатацията на новото маячно отделение и новите три ЦКА, няма да е свързана с емисии в атмосферния въздух, подземните води и почвата. При миенето на оборудването се генерират отпадъчни води, но предвиденото модернизиране на CIP системата, обслужваща маячно, предвижда автоматизация и на тези процеси. Тези промени ще доведат по-доброто управление на процесите измиване и стерилизация и намаляване на изразходваните химикали, енергии и флуиди, поддържайки автоматично оптимални концентрации, времена и количества за определен цикъл.

Реализацията на нулевата алтернатива ще лиши Инвеститора от възможността да въведе нови технологии и модерно оборудване при извършване на процесите на култивация, растеж и съхранение на дрождите и спомагателния процес по измиване на технологичното оборудване, както и от възможността да разшири асортимента от произвеждани пива (без да превишава вече разрешения капацитет).

 

5.   Местоположение на площадката, включително  необходима площ за временни дейности по време  на строителството.

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Хасково, община Хасково, Северна Индустриална зона в поземлен имот № 77195.208.68, собственост на „Каменица” АД.

Строителни дейности, ще се извършват единствено в границите на имота. Не се налага използването на допълнителни площи за извършване на временни дейности по време на строителството.

 

6.      Описание на основните процеси (по проспектни  данни), капацитет.

 

Развитие на мая

За ферментация на пивна мъст обикновено се използуват т. нар. производствени пивни дрожди, които се получават при производството на предшестваща партида младо пиво. При многократното им използуване идва момент, когато по-нататъшната им употреба е нецелесъобразна, поради настъпили дегенерационни процеси или инфектиране.

В такъв момент се приготвя нова чиста култура пивни дрожди. Процесът започва с култивирането им в лабораторни условия в колби с нарастващи обеми и при подходяща температура, след което се преминава към производствения етап на размножаването им.

За целта се използува инсталация, включваща – 3 броя инокулатора с различен обем. Преди работа апаратите се стерилизират. Пивната мъст също се стерилизира при температура 1200 С за 5 - 10 минути и се охлажда до температура на култивиране. Прехвърля се в малкия инокулатор, където през специален люк се извършва посяването на биомасата, развита в микробиологичната лаборатория. Пивната мъст се аерира със стерилен въздух, а температурата от 12 - 15 0 С, се поддържа чрез охлаждащи ризи.

Размножаването на дрождите в малкия инокулатор продължава около 48 часа, като се извършват няколко доливания със стерилна пивна мъст и периодично се прави аерация. След това биомасата се прехвърля в по-голям инокулатор, в който предварително е подадено необходимото количество стерилна пивна мъст.Процеса приключва с прехвърлянето на маята в най-големият инокулатор ,в който достига обем нужен за влагането и във ферментационните апарати.

 

Съхранение на производствена биомаса дрожди

След приклюване на ферментацията, участващите  дрожди се утаяват на дъното на ферментатора. Биомасата дрожди посредством помпа се подава за съхранение в резервоари, разположени в помещение, което е в съседство с ферментационното отделение.  Пивните дрожди се съхраняват в отделението при температура 2-4°С до последващото им влагане в производството.

 

Измиване и дезинфекция.

Степента на биологична чистота е съществен показател за качеството на пивото. Традиционният начин за поддържането ú е производствената дезинфекция. Тя има за цел да унищожи всички вредни микроорганизми. Измиването и дезинфекцията в обекта се извършва чрез система (CIP), която реализира икономия на дезинфектанти и постига висока степен на биологична чистота. За измиване и дезинфекция се използуват ротационни миещи глави, които осъществяват равномерно разпръскване на разтворите по вътрешните повърхности на апаратите. Нормалните (CIP) процедури са следните: изплакване с вода, измиване с натриева основа (NaOH), изплакване с вода, измиване с азотна киселина (HNO3), изплакване с вода, дезинфекция, изплакване с вода. След реализация на предвидените промени, всички тези процеси ще са автоматизирани.

 

Ферментация

Вертикалните цилиндрично - конични ферментатори служат за ферментация на пивна мъст до формиране на пиво. При катаболизирането на пивната мъст от пивните дрожди по време на ферментацията, основният процес е гликолизата на захарите в нея, най общо до алкохол и въглероден диоксид.

Ферментацията се провежда при температура 10 - 200 С.  По време на ферментацията се отделя голямо количество СО2, който се улавя от горната сферична част на съдовете и по тръбопровод се отвежда към система за рекуперация.

Промитият и втечнен въглероден двуокис се използва за производствени нужди

 

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща   пътна инфраструктура.

Към настоящия момент Пивоварна Хасково разполага с добре планирана и изградена вътрешна пътна инфраструктура с необходимите елементи като улици, автокантари, входове и изходи. Външната пътна инфраструктура е също удобна, добре изградена и поддържана, като част от междуселищната пътна мрежа. Реализацията на инвестиционното предложение не налага необходимостта от нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

 

8.  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

За реализирането на подобект – модернизация на маячно отделение:

 - реконструкция на старата сграда и обособяване на следните помещения - помещение за съхранение на мая, помещение за развитие на мая, помещение за химикали, в което е разположена дозираща станция, СІР помещение, обслужващо помещение и зала за управление;

- монтиране на оборудването;

         - свързване към съществуващи инсталации;

         - тестване (единични изпитания, за др.)

         - пускане в експлоатация;

         - редовна експлоатация;

 

За реалзирането на подобект – монтиране на три броя вертикални цилиндрично - конични ферментатори (ЦКА):

-  строителни дейности за изграждане на фундаменти за 3 броя ЦКА;
-  доставка и монтаж на 3 броя ферментационни съда върху фундаменти;
-  инсталиране на технологични тръбопроводи;
-  пускане в експлоатация;

- редовна експлоатация.

 

Самото  строителство  ще се реализира на два етапа 

Срок на действие на инвестиционното предложение - безсрочно.

Закриване на дейностите на новото оборудване (предмет на ИП) ще се извърши съгласно изискванията на условие 16 на Комплексното разрешително (КР № 469-Н0/2013г).

 

9.      Предлагани методи за строителство:

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде осъществена чрез възлагане на фирма изпълнител.

Старата сграда ще бъде реконструирана, като ще бъдат обособени съответните помещения, чрез изграждането на преградни стени от тухли. Помещенията ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на хранително-вкусовата промишленост.

Изкопните работи ще се осъществят с подходяща земекопна техника.

Кофриране, армиране и изливане на фундаменти – ще бъде извършено с доставен готов бетон, с подходяща техника. За монтирането на ферментационните съдове ще бъдат изградени монолитни стоманобетонови конструкции за всеки един съд .

Монтажните работи ще бъдат осъществени посредством подходяща по мащаб и вид повдигателна техника, съобразно съответното оборудване.

 

10.   Природни ресурси, предвидени за използване по  време на строителството и експлоатацията.

Не са необходими природни ресурси по време на СМР и монтажа на оборудването. Всички необходими строителни материали ще бъдат закупени от търговската мрежа.

По време на експлоатацията, за производството на пиво и за почистване на съоръженията ще се използва вода с питейни качества, осигурена от съществуващата площадкова водорповодна мрежа, въз основа на съществуващ договор с ВиК Хасково.

 

11.   Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране. 

При извършване на изкопните работи за изграждане на фундаментите за съоръженията, предмет на инвестиционното предложение, ще се генерират земни маси, които ще се използват за обратен насип. По време на преустройството на помещението за реализацията на ИП ще се генерират строителни отпадъци, които ще се третират и управляват съгласно изготвения за целта План за управление на строителни отпадъци.

По време на експлоатацията на съоръженията, предмет на ИП,  няма да се генерират отпадъци, различни по вид и количества от разрешените с действащото КР.

  

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

 

а) По време на строително-монтажните работи:

         - План за съвместни мерки за осигуряване на безопасни условия за работа, с ясно разписани задължения и отговорности от страна на фирмата-изпълнител и Пивоварна Хасково с оглед безконфликтно едновременно провеждане на дейностите по СМР и нормалното функциониране на Пивоварната.

         - План за извършване на заваръчни дейности (заповеди, условия, отговорности), съгласно нормативните изисквания.

         -   План за превантивни мерки за противопожарна безопасност.

 

 б) По време на експлоатацията:

         -   Извършване на мониторинг на отпадъчните води.

        - Разработване на нови инструкции регламентиращи безаварийната работа с нововъведеното оборудване.

        -    Обучение на отговорния персонал.

        - Осигуряване на вътрешен контрол относно прилагането на нововъведените процедури и инструкции, при работа с нововъведеното оборудване.

13.      Други дейности, свързани с инвестиционното предложение  (например добив на строителни материали, нов водопровод,  добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,  третиране на отпадъчните води).

 

Инвестиционното предложение не предвижда експлоатация на кариери или дейности свързани с добив на строителни материали. Няма да бъдат извършвани добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

За обезпечаване на новото оборудване с вода, ще бъдат изградени отклонения за свързване със съществуващата ВиК мрежа на Пивоварната.

За нуждите на ИП строителните материали ще се закупуват от търговската мрежа на страната.

За обезпечаване на новото оборудване с електроенергия ще се използват съществуващите ел. мощности.

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква други дейности, освен разгледаните по-горе, в т. 7.

 

14.      Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Всички съгласувания, строителни разрешения и проекти свързани с ИП и предвидените СМР ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС и другата приложима законова база.

След приключване на процедурата по глава шеста от ЗООС, ще се проведе и процедурата по глава седма, за преразглеждане и евентуална промяна на Комплексното разрешително.

 За реализиране на ИП ще бъде необходимо разрешително за строеж.

 За управление на отпадъците получени от разрушаване и строителство ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци.

 

15.      Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

При извършване на СМР, свързани с преустройството и поставянето на новото оборудване, са възможни обичайните влияния съпътстващи тези дейности. Очаква се известно запрашване. Възможно е увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от дейността на строителните  машини и по-силни вибрации в района на строителната площадка. С оглед на факта, че всички предвидени СМР ще се извършат на минимална площ, чрез най-добрите налични техники, във възможно най-малки времеви граници, очакваните отрицателните въздействия, ще бъдат краткотрайни и временни. Не се очаква превишаване на пределно допустимите норми.

Експлоатацията на новото маячно отделение и новите три ЦКА, няма да е свързана с емисии в атмосферния въздух, подземните води и почвата. При миенето на технологичното оборудване се генерират отпадъчни води. Целта на модернизиране на CIP системата, към маячно е оптимизиране на процесите. Предвижда се те да бъдат автоматизирани, т. е ще има много по-прецизно използване на вода и консумативи (киселинен р-р, основен р-р и дезинфектанти). Времетраенето на различните цикли ще бъде много по-точно определено. Очаква се това да намали количеството използвана вода, респективно количеството на отпадъчните води и съдържанието на детергенти в тях.

 

16.      Риск от инциденти. 

а) По време на строително-монтажните работи:

 

- Неправилни действия при товаро-разтоварни и текелажни работи при позициониране на технологичното оборудване;

- Неправилни действия при заваръчни работи;

- Неправилни действия при тестване на инсталираното оборудване.

 

б) По време на експлоатацията:

 

- Не спазване на технологичните и експлоатационни инструкции;

- Не спазване правилата и инструкциите за противопожарна безопасност.

Степента на риска от инциденти за работещите е нисък при спазване на предвидените мерки, инструкции и процедури.

Риск от инцидентно замърсяване на околната среда и негативно въздействие върху населението, предизвикани от реализацията на ИП не съществува, освен при бедствена ситуация.

 

III.   Местоположение на инвестиционното предложение

 

План, карти и снимки, показващи границите на  инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за  разположените в близост елементи от Националната екологична  мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Хасково, община Хасково, Северна Индустриална зона в поземлен  имот № 77195.208.68.

-  Карта с разположение на защитената зона, спрямо територията на ИП - Приложение № 1;

 

2.    Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им  към площадката или трасето на обекта на инвестиционното  предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 

Територията на ИП е част от площадката на действаща пивоварна с установен статут.

Териториите около обекта на ИП са производствени предприятия, като всичките са част от Северна индустриална зона на гр. Хасково. С оглед на това, не е необходимо приспособяването им към Пивоварната и не се планират бъдещи ползватели на земи.

 

3.       Зониране или земеползване съобразно одобрени  планове. 

Предвид статута на територията на ИП и на околните територии, описан в предходната точка към момента не се планира друго зониране или земеползване. Предназначението и развитието на територията на населеното място се определят с общия устройствен план, който е документ с устойчиво и дълготрайно действие.

 

4.       Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,  уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минетални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

ИП ще се реализира на територия разположена в зона със силно изразен антропогенен натиск. С оглед на ограничеността на въздействията и неналичието в близост на чувствителни и уязвими зони не се очаква влияние върху чувствителни територии.

В близост до територията на реализиране на ИП не са налични санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Имотът, в които ще се реализира Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близката защитена зона е „Родопи Средни”  BG0001031 от мрежата „Натура 2000”, която се намира на около 2 км от имота. Дейностите, които ще се извършват  не противоречат на предмета и целите за опазване на защитената зона.

 

4а. Качеството и регенеративната способност на  природните ресурси.

При експлоатацията на новото оборудване, в отделение маячно и новите ЦКА, ще има излъчване на емисии единствено в отпадъчните води – при процес на миене на оборудването, както е и към момента, но няма да има допълнително натоварване по отношение на количеството и качеството им. Чрез модернизацията на CIP системата към маячно отделение, касаеща въвеждането на автоматизация при извършване на процесите и подмяна на оборудването, се цели намаляване на използваните препарати. Автоматизацията на процесите ще създаде възможност за по-точното концентриране на разтворите и стриктното спазване на времетраенето между отделните процеси, т.е ще се избегне факторът „човешка грешка”. След смяната на оборудването, тръбната система, резервоарите ще се намали предпоставката за евентуални течове. В дългосрочен план реализацията на ИП няма да повлияе негативно върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси и да причини наднорменото им замърсяване, напротив очаква се положително повлияване – намаляване използването на вода, миещи и дезинфекционни разтвори.

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Относно местоположението на ИП няма алтернатива, защото то касае въвеждането на допълнително оборудване, неделима част от действащата производствена инсталация.

 

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 

1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе-  ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на  единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

 

Въздействие върху хората и тяхното здраве

 

Дейностите, предмет на ИП, свързани както със строителството и монтажа на новото оборудване, така и с последващата му експлоатация са с нисък рисков потенциал за отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве и ще бъдат организирани по начин, който да гарантира недопускане на неговото проявление.

Предвидената автоматизация на CIP системата ще бъде предпоставка за подобряване на работната среда, защото операторите в отделение маячно, при извършване на процесите по миене и дезинфекция на технологичното оборудване, вече няма да имат директен контакт с основата, киселината и дезинфектантите използвани при тях.

 

Въздействие върху земеползването

Производствените дейности няма да се реализират върху имоти предназначени за земеделие, а на терен определен от ПУП на гр. Хасково за производствена, складови и обслужващи дейности и представляващ действаща Пивоварна. Не е необходимо присъединяването на нови терени. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху земеползването, поради липса на земеделски земи в обхвата на въздействие.

 

Въздействие върху материалните активи

ИП предвижда въвеждане в експлоатация на ново, модерно оборудване, следователно въздействието върху действащите на площадката материални активи е положително. Не се очаква негативно въздействие върху материалните активи в околните територии.

 

Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата

По време на строителството се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, което може да се определи като незначително, локално и обратимо.

След реализацията на настоящото ИП, няма да има нови изпускащи устройства. Процесите на ферментация, растеж  съхранение на дрожди и миене на оборудването - не се характеризират с емисии в атмосферата, т.е не се очакват отрицателни въздействия върху атмосферния въздух.

 

Въздействие върху водите и почвата

При експлоатацията на новото оборудване, в отделение маячно и новите ЦКА ще се използва вода за измиването (както е и до момента). След автоматизацията на процесите измиване и дезинфекция на технологичното оборудване в маячното, се очаква понижаване на използваните количества вода, както и намаляване на използваните количества дезинфектанти, от което следва и количествата отпадъчни води да бъдат по-малки, както и в тях да се съдържат по-малко детергенти. Генерираните отпадъчни води ще продължат да се отвеждат за  пречистване в ПСОВ и ще бъдат контролирани, преди заустването им.

Предметът на ИП, не е свързан и не засяга обработване на земи и няма да окаже отрицателно въздействие върху почви.

 

Въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение няма да са свързани с въздействие върху земните недра, ландшафта и природните обекти.

По отношение на биоразнообразието и неговите елементи ИП не попада в границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и защитени територии съгласно закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е „Родопи Средни”  BG0001031 от мрежата „Натура 2000”, която се намира на около 2 км от имота. На територията  на ИП не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове, хабитати, предмет на опазване в защитената зона и  природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (теренът се намира в урбанизирана територия). Дейностите предмет на ИП ще се извършват по начин и ще бъдат управлявани така, че да не са в противоречие с предмета и целите на опазване на най-близката защитената зона.

 

Въздействие от антропогенни вещества и процеси

 

  • Отпадъци

При извършването на СМР ще се генерират строителни отппадъци, но за тях ще бъде изготвен план за управление.

По отношение на  производствените и опасните отпадъци – след реализацията на ИП, не се очаква генерират на различни по вид отпадъци от тези генерирани до момента.

 

  • Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации

По време на строителството и ремонтните дейности може да се очаква повишаване на нивото на шум и вибрации, но те няма да превишават нормените нива. Влиянието им може да се определи като локално, незначително и обратимо. При експлоатацията на новото оборудване не се очаква завишаване на шумовия фон, натоварването от вибрации и промяна в радиационния фон.

 

Въздействие от генетично модифицирани организми  -   неприложимо

В заключение, предвидените дейности, които ще се извършват на територията на обекта на ИП ще въздействат най-вече върху използването на вода и качеството на отпадъчните води, като се очаква това въздействие да бъде положително. Не се очаква въздействие върху другите компоненти на околната среда и терените разположени около площадката на ИП.

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,   включително на разположените в близост до обекта на  инвестиционното предложение.

ИП не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Най - близката защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000” е „Родопи Средни”  BG0001031 – на около 2 км от площадката на ИП – защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие - определена по Директивата за местообитанията, която съдържа зона по Директивата за птиците.

С оглед на извършваните дейности, не се очаква въздействие върху защитената зона.

 

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,  кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и  временно, положително и отрицателно).

Много слабо въздействие върху компонент „въздух” се очаква през фазата на извършване на СМР, свързано с евентуално запрашаване. То ще бъде краткотрайно, временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух, при извършването на СМР ще се предиди:

- своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди;

- ограничаване на прахоотделянето при извършването на СМР, при транспортиране на строителните материали;

- осигуряване на санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно, краткотрайно и обратимо.

Въздействието което се очаква от реализацията на Модернизация на маячно отделение и централна станцията за измиване и дезинфекция и монтиране на допълнителни три броя цилиндрично-конични ферментатори може да се определи като положително, пряко, постоянно по отношение на компонент „води”. Експлоатацията им няма да е причина за промяна на фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Не се очаква въздействие върху атмосферата, подземните водни тела и почвите.

 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;  населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира границите на Северна индустриална зона на гр. Хасково   (74 826 жители), община Хасково, област Хасково, в имот с № 77195.208.68. Той е собственост на възложителя, представляващ действаща Пивоварна.

Възвеждането в експлоатация на

Възвеждането в експлоатация на новото оборудване и извършването на процесите ще са организирани и управлявани, така че да не създават предпоставка за отрицателно повлияване на населението.

 

5.   Вероятност на поява на въздействието.

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очаква да се увеличат отрицателните въздействия от дейността на площадката върху компонентите на околната среда. Такава би се появила при аварийни ситуации или анормални режими на работа.  При стриктно изпълнение на процедурите, инструкциите и мерките в действащата СУОС, в съответствие с условията на КР № 469-Н0/2013г., ще бъде сведено до минимум проявлението на аварийни ситуации и анормални режими и времето за овладяване им.

 По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване, чрез запрашване на  въздуха и допълни

Back To Top